Identifikace prodávajícího

Prodávajícím je Manali code s.r.o. (dále jen ,,prodávající”) se sídlem Na Pískách 35, Záblatí, 73552 Bohumín, IČO 14012863, spisová značka C 87658 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Kontaktní e-mail: obchod@manali.cz.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva povinnosti prodávajícího a kupujícího prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.manali.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Způsob obchodování

 • Prodávající je právnická osoba, která prodává produkty fyzické povahy (např. potravinové doplňky), elektronické povahy (např. on-line vzdělávací programy, webináře apod.), nebo také různé semináře a konzultace a to prostřednictvím komunikace na dálku, tj. pomocí internetového rozhraní.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s Právním řádem ČR. Právní vztahy vysloveně neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • Kupní smlouvu uzavírá prodávající a kupující prostřednictvím webového rozhraní, (www.manali.cz) kde je také přesný popis vybraného produktu / služby.
 • Prodejní formulář na webovém rozhraní obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu / službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Kupní smlouva je s kupujícím uzavřena odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí  s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasí. Údaje o kupujícím uvedené v objednávce považuje prodávající za správné.

 

Produkty a služby

 • Označení produktu nebo služby a jeho hlavní vlastnosti jsou specifikovány na webovém rozhraní www.manali.cz.
 • Vybrané produkty podléhají autorskému zákonu a jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
 • V případě jakýchkoliv vzdělávacích a informačních produktů se jedná vždy pouze o návody a doporučení. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za jejich aplikaci kupujícím a to s ohledem na mnoho dalších faktorů na straně kupujícího, které mohou výslednou aplikaci ovlivnit.

 

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení a ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
 7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti
 10. Ochrana osobních údajů
 11.  Závěrečná ustanovení

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Manali code s.r.o. (dále jen ,,prodávající”) se sídlem Na Pískách 35, Záblatí, 73552 Bohumín, IČO 14012863, spisová značka C 87658 vedená u Krajského soudu v Ostravě, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou kupující (fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webové stránce www.manali.cz.

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující u některých produktů a služeb přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání produktů a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace produktů a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen ohledně těchto produktů a služeb plnit. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Označení produktů a služeb, popis jejich hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém (prodejním) formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.3. Objednávkový (prodejní) formulář obsahuje informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku zákazník odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“, nebo na jeho obdobu. Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny objednávkou zákazníka a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů do prodejního formuláře. Prodávající vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

2.5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce nebo přihlášce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.7. Kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.8. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt nebo službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt nebo službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.9. Právo k objednanému produktu nebo službě přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.10. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit adekvátní technické požadavky na hardware a software.

 

3. Cena, způsob úhrady

3.1. Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní prodávajícího u konkrétního produktu či služby. Cena je konečná. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání, je-li prodávajícím účtována, je vždy uvedena na prodejním formuláři.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

3.4. Způsob úhrady: cenu produktu nebo služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník bezhotovostně na účet společnosti, v případě elektronické objednávky variantu produktu nebo služby zvolenou v prodejním formuláři.

3.5. Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů nebo služeb umožnit zákazníkovi splátkový prodej. Pro splátkový prodej se obvykle uzavírá samostatná smlouva o splátkovém prodeji.

3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. Není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu nebo služby.

4. Dodací podmínky

4.1. U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy apod.) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření kupní smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po potvrzení objednávky služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy a to písemně na adresu sídla prodávajícího, kde kupující uvede přesnou identifikaci nákupu (číslo objednávky, jméno, variabilní symbol a datum nákupu).
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího: Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více než 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl produkt do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí produktu.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese obchod@manali.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového produktu bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. Garance vrácení peněz

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme Vám u vybraných produktů možnost do 30 dnů od zakoupení, odstoupit od kupní smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách Vámi vybraného produktu. Důvodem k vrácení produktu není jeho příchuť, která vám nemusí vyhovovat.

Jestliže si ke koupi zvolíte zvýhodněné balení dvou a více kusů, požadujeme vrácení celé nepoškozené a neotevřené objednávky, za kterou vyplatíme kompletní zaslanou částku bez poštovného do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

8.2. Odstoupení od kupní smlouvy zákazník zašle elektronickou formou na obchod@manali.cz s prohlášením, že od kupní smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a uvedením data nákupu.

8.3. V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, budou peníze vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a zaslání potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1. Všechny produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely, jsou pouze návody a doporučení.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Důvěrný charakter

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Jsou používána k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci se zákazníkem, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Aktualizace a rozsah údajů

Na požádání prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je prodavající opraví. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na obchod@manali.cz.

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Při návštěvě webových stránek prodávajícího je standardním způsobem zaznamenána IP adresa, která byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které je návštěva provedená, webové stránky, které jsou navštíveny a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když jsou poskytnuty z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou ze strany prodávajícího vázaní diskrétností.

10.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího, který je správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.5. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů naleznete pod samostatnou záložkou na webových stránkách.

10.6. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

10.7. Cookies

Prodávající používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda se jedná o opakovanou návštěvu webu prodávajícího. Používání cookies může návštěvník deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

11.2. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může prodávající uplatnit na adrese obchod@manali.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

11.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. prosince 2021.

Menu